تبلیغات
مقالات آموزشی وراهكارهای مدیریتی - پیوند اولیا و مربیان پیشرفت تعلیم و تر بیت
" .علی (ع) فرموده است : عقل که غریزه ی اختصاصی انسان و از سرمایه های طبیعی بشر است با علم آموزی و تجربه اندوزی افزایش می یابد.منبع : غررالحکم ،ص67 "
مقالات آموزشی وراهكارهای مدیریتی

آیه قرآن پخش زنده حرم حدیث موضوعی آیه قرآن

 

 

چكیده:

       یكی از مهمترین اهداف مشاركت اولیاء ومربیان ، ایجاد هما هنگی و وحدت رویه ی تربیتی در ، خانواده و آموزشگاه می باشد . این هدف اساسی تنها با برقراری ارتباط بیشتر و گفتگوی مستمر بین والدین و مربیان و اعمال نظر طرفین محقق می گردد. 

  باید راهبردهایی را یافت كه به توان خانواده هارادرامرآ موزش فرزندان خود مشاركت داد

شكل گیری انجمن های اولیا ومربیان در ایران را می توان به عنوان یكی از الگوهای راهبردی به منظورمشاركت مردم در عرصه تعلیم و تربیت قلمداد كرد.

  علی رغم كاستی ها و مشكلات موجود در انجام وظایف انجمن ،اغلب دست اندر كاران و صاحب نظران تعلیم و تر بیت این اعتقاد را دارند كه انجمن ،با لقوه از توانمندی های زیادی برخوردار بوده و بهترین راه مشاركت اولیا با آموزش وپرورش می باشد .

  در این مقاله سعی شده است كه عوامل رشد و تقویت و یا عدم استقبال اولیا از انجمن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه و بررسی منابع:

      زمینه های فراوانی برای مشاركت در تعلیم وتر بیت كودكان ،بین خانواده و موسسات آموزشی  وجود دارد .در استمرار تربیت كودك در خانواده ،آمو زشگا ه ها نیز باید تلاش كنند بر اساس یك رشته مفاهیم كلیدی كه در بر دارنده مجموعه ای از مهارتها ودیدگا ه هاست  ، نیاز است شخص برای زندگی شخصی  و اجتماعی آماده شود .این اقدام مورد حمایت و خواست خانواده هاست ،آنها با طیب خاطر فرزندان خود را برای یاد گیری و توسعه فكری و شكو فایی توانا ییها و فراگیری مهارتها به مدرسه گسیل می دارند و برای افزایش توان یا دگیری فرزندانشان تقریبا از هیچ كو ششی فرو گذار نمی كنند . این گستردگی ،زمینه های فعالیت مشترك و همكاری اولیا و مربیان را اجتناب ناپذیر كرده است . از طرف دیگر ، تداوم و پیچیدگی فرایند تعلیم و تربیت كودكان موجب شده كه دوگروه دست اندر كار یعنی والدین و معلمان ، مشاركت و همكاری بیشتری بایكدیگر داشته باشند .

این هدف اساسی تنها با برقراری ارتباط بیشتر و گفتگوی مستمر بین والدین و مربیان و اعمال نظر طرفین محقق می گردد.

    آگاهی متقا بل از انتظارات اولیاء ومربیان در تعلیم وتربیت فرزندان وتلاش برای كسب دیدگاه مشترك در این خصوص،یكی از اهداف مهم مشاركت خانه و مدرسه در تعلیم و تر بیت كودكان به شمار می رود .خانواده و آموزشگاه هر یك جریانها و عملكردهای تربیتی ویژه ای را در محیط فراگیر هدایت می كنند اما در برخی موارد این تعالیم با یكدیگر سازگاری نداشته و حتی  در تقابل با یكدیگر به نظر می رسند. درحالی كه اگر نظامهای تعلیمی هما هنگ نباشد،دانش آموز دچار سر در گمی شده و تاثیر آن كاهش می یابد و در نتیجه نمی توان انتظار داشت كه تربیت موثری    انجام پذیرد. اصول حاكم بر تعلیم و تربیت به انسجام بین نظام  تربیتی خانه و آموزش های رسمی تاكید فراو نی دارد.

       در برخی از كشورهای جهان اشتراك نظر معلم و والدین حتی در انتخاب سن ورود به آموزشگاه و وضعیت درس دانش آموز، سال پایانی و یا نتیجه ی یك  آزمون، تعیین كننده است.  

                 هر چقدر اهداف و آرمانهای مصوب با فرهنگ عمومی هماهنگی داشته باشد، به همان میزان اطمینان بیشنری برای تحقق آن وجود دارد. به طوری كه امروزه دستیابی به اهداف نظام آموزشی به میزان زیاد تحت تاثیر  برنامه ریزی آموزشی متناسب و منظم در محورهای مختلف و در مرحله بعد به چگونگی همكاری اولیاء و خانواده ها با مربیان و دست اندركاران تعلیم و تربیت جامعه بر می گردد.

تاریخچه تشكیل انجمن اولیاء و مربیان:

            تحول علم روان شناسی در اواخر قرن نوزدهم و به خصوص یافته های مربوط به روان شناسی كودك در تشكیل انجمن ها ی اولیاء و مربیان موثر بود. زیرا در آن زمان روان شناسان تاكید داشتند  كه برای تربیت بهتر فرزندان توجه بیشتر به نقش تربیتی خانواده ضروری است. بر اساس مطالعات انجام شده  تا اوایل قرن نوزدهم در جوامع مختلف برای كودكان از لحاظ اجتماعی ارزش چندانی قائل  نمی شدند و در این دوران مواردی از قبیل نیازهای كودكان، تفاوتهای فردی، نیازهای خاص و حقوق كودكان ،مسئله جدی و قابل توجهی  تلقی نمی شد.

تقریبا اندكی پس از نهضت مطالعه كودك ، نهضت آموزش اولیاء سراسر آمریكا و سپس اروپا را فرا گرفت، به طور كلی در سال 1890 نخستین تشكیلات آموزش اولیاء توسط استانلی ها در محلی به نام انجمن اولیاء تحت عنوان اهمیت تغذیه با شیر مادر شروع شد و به این ترتیب فعالیت آموزش اولیاء وارد مرحله جدیدی شد . همچنین از دهه سوم قرن نوزدهم ، انجمن اولیاء و مربیان در مدرسه والدین اروپا در سال 1929 در شهر پاریس تاسیس شد.

موفقیت مدرسه اولیای پاریس به گونه ای بود كه در سال 1963 در حدود یك صد انجمن اروپایی و آمریكایی از آن مدرسه درخواست كردند تا اقدامات لازم را برای تشكیل فدراسیون بین المللی فراهم شود. این مدرسه نیز به منظور هماهنگ ساختن روش ها و محتوای آموزش متناسب با نیازهای جوامع مختلف ، فدراسیون بین المللی مدارس اولیاء و مربیان را در مركز بین  المللی تحقیقات و تعلیمات شهر سور فرانسه تاسیس نمود كه هم اكنون جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو با آن فدراسیون همكاری می نماید و به عنوان مقر آسیایی فدراسیون مذكور نیز انتخاب شده است.

شكل گیری انجمن خانه و مدرسه در ایران را می توان به عنوان یكی از الگو های راهبردی به منظور مشاركت مردم در عرصه تعلیم  و تربیت قلمداد كرد در تاریخ نهم آبان ماه 1326 هجری  قمری آیین  نامه تشكیل انجمن های همكاری خانه و مدرسه  از سوی شورای عالی  فرهنگ به تصویب رسید بر اساس آیین نامه مذكور ،انجمن همكاری خانه و مدرسه در هر آموزشگاه از طریق انتخاب شش تا هفت نفر (برای دبستان) و هشت تا  چهار ده نفر( برای دبیرستان ) از اولیاء دانش آموزان به همراه دانش ْآموزان و رئیس آموزشگاه و نماینده معلمان برای مدت سه سال تشكیل می گردد (5:ص225) وبا تصویب این قانون انجمن های همكاری خانه و مدرسه  فعالیت خود را در آموزشگاه ها آغاز كردند.

پس از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی، بر اساس لایحه قانونی مورخه 18/12/58 كه به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید مقرر گردید،دور جدید فعالیت این تشكیلات به نام انجمن اولیا و مربیان آغاز گردد.

بحث و بررسی:

 والدین از نظر قانونی می توانند از نحوه رفتار و چگونگی پیشرفت تحصیلی و تربیتی فرزند خود اطلاعات مورد نیاز را دریافت نمایند و حتی اقداماتی را در جهت استمرار فعالیت آموزشی و رفع نواقص احتمالی به انجام رسانند تا فرایند یادگیری آنان به طور كامل انجام گیرد بررسی های به عمل آمده در این خصوص توسط سازمان "یونسكو" منجر به ارائه توصیه ای به این مضمون گردیده كه باید ساختارهایی در مدارس به وجود آید كه با افزایش همكاری بین والدین و معلمان و فراگیران توسعه فرایند ارزشیابی و اجرای آن به نحو بهتری انجام گیرد.

            انجمنهای اولیاء و مربیان كانون چنین ساختارهایی در هر مركز آموزشی می باشند.

در خانه آموزشهایی به كودك داده می شود كه خواه نا خواه در تعیین شاكله ی روحی و نوع جهان بینی  و طرز تفكر وی تاثیر فراوانی دارد به همین جهت خانواده نقش مهمی در تعیین خط مشی زندگی كودك دارد اما كودك در مراحل گوناگون زندگی نیازمند آموزشها  و تجاربی است این امر تنها در آموزشگاهها مقدور می باشد. این آموزشها زمانی موثر خواهد بود كه مكمل و نیز هماهنگ با هم باشد در مورد همكاری همه جانبه برای یادگیری بهتر دانش آموزان سازمان یونسكو توصیه می كند " باید راهبردهایی به وجود آید كه بتوان خانواده ها را در امر آموزش فرزندان خود مشاركت داد ".

انتظارات جامعه از آموزش و پروش به مراتب بیش از گذشته است اولیای دانش آموزان از مدرسه انتظار زیادی  دارند و عملكرد آن را مورد سوال قرار می دهند . اگر توانایی آموزش و پرورش برای پاسخگویی به انتظارات والدین تضعیف شود از احترام خانواده ها نسبت به مدرسه كاسته خواهد شد انجمن های اولیاء و مربیان جایگاه ویژه ای در تعیین حدود واقعی انتظار مردم از آموزشگاهها دارند و با ایجاد روابط مطلوب و همه جانبه بین كلیه معلمان و والدین وظایفشان را به آن ها خاطر نشان كرده و نتیجه عمل رفع معضلات آموزشی و تربیتی و ارتقاء سطح فعالیت آموزشگاهها را در پی خواهد داشت.

اهداف انجمن اولیاء و مربیان :

در انجمن اولیاء و مربیان به عنوان یك سازمان غیر دولتی نكاتی چند باید مورد توجه قرار گیرد:

1-   با توجه به ویژگی خاص انجمن اولیاء و مربیان داوطلب بودن اعضاء از مواردی است كه رعایت آن در كلیه انجمنهای آموزشگاهها ضروری است .

2-    نظر به اینكه اعضای انجمن توسط اولیای دانش آموزان انتخاب می شوند بنابراین از جایگاه حقوقی ویژه ای به عنوان موكلین اولیاء برخوردارند لذا می بایست ضمن هماهنگی با سایر اولیاء و با در نظر گرفتن نقطه نظرات آنان در مورد تحقق وضعیت مطلوب تر در آموزشگاهها تلاش نمایند .

3-    انجمن اولیاء و مربیان از بدو تاسیس  اصول و سیاستهای كلی را به عنوان مبنای اهداف خود انتخاب نماید از قبیل:

-     تقویت شخصیت فردی و اجتماعی نوجوانان

-      ایجاد حسن وظیفه شناسی در كودكان و نوجوانان

-      تقویت اعتقادات مذهبی

-     مساعد ساختن محیط خانواده برای رشد بهتر فرزندان

-     توسعه امكانات آموزشی و تفریحی

-     كمك به شكوفایی استعدادها و شایستگی های حرفه ای نوجوانان

-     جذب امكانات و نیروهای مردمی جهت مشاركت همه جانبه آنان در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش

-     تقویت حس مسئولان، پدران مادران و مربیان در برابر مسائل آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان و جوانان

-     هماهنگ ساختن روشهای تربیتی  خانه و مدرسه و تقویت ارتباط اولیاء و مربیان

-     بررسی زمینه های همكاری با موسسات ارگان ها و كارخانجات به منظور نیل به اهداف انجمن

-     راه اندازی و تجهیز مراكز  راهنمایی و مشاوره خانواده جهت مرتفع ساختن مشكلات شخصی خانواده ها و ارتقای توان آنان

-     بهره مندی هر چه بیشتر از روحیه تعاون  اولیای دانش آموزان و افراد خیر در جهت تهیه و تدارك امكانات آموزشی و پرورشی مدرسه نظیر كارگاه، آزمایشگاه، كتابخانه، نمازخانه ،فضاهای ورزشی و توسعه ساختمان و حیاط مدرسه

 

عواملی كه باعث عدم استقبال اولیاء از جلسات انجمن و مربیان شده است  :

 

مجموعه ای از عوامل باعث شده كه برخی از اولیای دانش آموزان تمایلی به حضور و تلاش بیشتر در انجمن نداشته باشند این عوامل ناشی از روحیات و نگرش اولیا است نسبت به شرایطی كه در آموزشگاه برای حضور اولیا به وجود آمده است. تحقیقات به عمل آمده در این زمینه كه توسط مركز پژوهش های نهاد ریاست جمهوری انجام گرفته است نشان می دهد علت عدم استقبال اولیا از جلسات انجمن عبارت است:                            1- فقر فرهنگی  2- بی توجهی به سرنوشت فرزندان3- گرفتاری های شغلی 4- عدم شناخت نسبت به انجمن 5- همچنین عواملی همچون ترس اولیا از درخواست وجه مالی 6- ترس از برخورد خشن در مدرسه با اولیا 7- تعداد زیاد فرزندان 8- عدم اعتماد به مدرسه

معمولا مدیران مدارس به نقش اولیا توجه جدی ندارند ، در صورتی كه اعضای انجمن نماینده اولیا هستند و مدیران باید ارتباط تنگاتنگی با خانواده ها داشته باشند و تا زمانی كه مردم احساس نكنند كه نقش اساسی در امور مدرسه دارند . وارد عمل و مشاركت نخواهند شد.

 

 

 

 

مشكل بعدی  نگرش اولیا نسبت به نقش مدرسه به عنوان تنها متولی تعلیم و تربیت باعث شده ، بعضی از خانواده ها تصور كنند كه فقط مدرسه مسئول تعلیم و تربیت فرزندانشان است و همه مشكلات باید در آن جا حل شود.

از این مشكل بگذریم طرز تلقی مدیران نسبت به مردم و فعالیت مردم اهمیت زیادی دارد. ممكن است برخورد بعضی از مدیران با انجمن اولیاء و مربیان صرفا یك برخورد اداری و خشك باشد در حالیكه برخورد خوب و مناسب یك مدیر با اولیای دانش آموزان یك وظیفه ملی و تربیتی و یك ضرورت احساس می شود.

عواملی كه باعث رشد و تقویت انجمن اولیاء و مربیان می شود:

1-   با تدوین مقرراتی تلاش شود از طریق انجمن اولیاء و مربیان سهمی از تربیت و حتی آموزش به خانواده ها منتقل شود انجام بسیاری از این مسئولیت ها كه غالبا وظایفی كه از نوع مشاركت اولیاء در تهیه و تدارك وسایل آموزشی و پرورشی یا كمك آموزشی و همچنین جنبه های تكمیلی و یا جبرانی  آموزش های مختلف یا غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزشان را كه اهمیت زیادی دارد ، به عهده گیرند.

2-   دامنه فعالیت ها و ارتباط  انجمن اولیاء  و مربیان گسترده شده و تعداد بیش تری از اولیاء نیز توسط انجمن  سازماندهی شوند تا به این ترتیب امكان گسترش ارتباط انجمن با سایر نهاد های اجتماعی فراهم گردد و در نتیجه منابع فراوان انسانی نیز در اختیار آموزشگاه ها قرار گیرد.

3-   انجمن اولیا و مربیان این توانایی را دارد كه با تشكیل جلسات، سخن رانی ها، كمیته های مختلف و نشر آثار تربیتی زمینه های لازم را برای تعامل اندیشه های صاحب نظران و متخصصان در محیط  آْموزشگاه فراهم نمایند.

4-   فن آوری های نوین این امكان را بوجود آورده تا رسانه ها در آن واحد در دورترین نقاط حضور داشته باشند.

به طوری كه در بسیاری از نقاط كشور عادت بر این است كه وسیله ای چون رادیو از صبح روشن باشد و افراد نیز در حین كار به آن گوش دهند. ارسال پیام و جلب اندیشه های خانواده و مدارس و صاحب نظران به سوی مسائل تربیتی جامعه یكی از اهدافی است كه وسایل ارتباط جمعی و انجمن اولیاء و مربیان به طور مشترك برای تحقق آن تلاش می كنند و در این خصوص رسانه ها ابزار مناسبی برای انجمن محسوب می گردند.

انجمن می بایست به استفاده همه جانبه از وسایل ارتباط جمعی اقدام نماید و همگام با گسترش رسانه ها به عنوان كانالی مطمئن برای اولیاء در جهت بسط و توسعه ارتباط با آنان از این ابزار به خوبی استفاده نماید.

5-    اهمیت ارتباط با معلمان باعث شده یكی از اهداف انجمن اولیاء و مربیان "ایجاد تحكیم پیوندهای انسانی، عاطفی" اخلاقی و اجتماعی بین اولیای دانش آموزان و مربیان مدرسه برقرار شود و معلمان عامل عمده ای در آگاه ساختن اولیاء و حتی مدیران از وضع تحصیلی و تربیتی دانش آموزان به حساب می آیند و می توانند نیازهای آموزشی و برنامه تكمیلی مورد نیاز برای دانش آموزان را تعیین و بیان كنند. تدریس خوب معلمان و ارتباط مناسب آنان با والدین و اطلاع رسانی و اظهار نظر آنان برای بهبود برنامه ها، می تواند سازو كار  مؤثری در ایجاد و بهبود رابطه بین خانه و مدرسه باشد.

6-    تا وقتی كه مدیران احساس می كنند كه همه كارها باید به دست آنها باشد مردم وارد میدان نخواهند شد. ما باید در عمل به مردم نشان دهیم كه برای آنها ارزش قائلیم.

7-    ایجاد همسویی بین حركت و روشهای تربیتی خانواده و مدرسه  یكی از وظایف انجمن اولیاء و مربیان است كه همكاری آنها با والدین به گونه ای باشد كه روشهای تربیتی در خانه با روشها و ارزش های تربیتی در مدرسه همسویی داشته باشد.

 

انجمن اولیاء و مربیان و چشم انداز آینده :

علی رغم كاستی ها و مشكلات موجود در انجام وظایف انجمن، اغلب دست اندركاران و صاحب نظران تعلیم و تربیت این اعتقاد را دارند كه انجمن، بالقوه از توانمندیهای زیادی برخوردار بوده وتنها راه مشاركت اولیاء با آموزش و پرورش می باشد. نتایج تحقیق مؤید آن است كه 74 درصد پاسخ دهندگان  به این سوال كه نقش انجمن اولیا و مربیان در مشاركت مردم در امر آموزش و  پرور ش چیست ؟ معتقدند تقویت انجمن اولیاء و مربیان مناسب ترین راه مشاركت مردمی است. و به همین علت انجمن را باید پل ارتباط مردم با آموزش و پرورش تلقی كرد.

انگیزه اولیاء برای مشاركت در امور مدرسه و گستردگی دامنه فعالیت انجمن اولیاء و مربیان از یك سو و اهمیت ارتباط با نهاد خانواده برای تسهیل در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان از سوی دیگر، بقا و استمرار انجمن اولیاء و مربیان را اجتناب ناپذیر كرده است.

با رفع كاستی های موجود و ایجاد شرایط مناسب می توانیم موفقیت بیشتر  انجمن اولیاء و مربیان را تضمین نمائیم.

 

 

منابع ومآخذ :

1-   انجمن و اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ، آئین نامه انجمن و اولیاء و مربیا واحدهای آموزشی؛ انتشارات انجمن و اولیاء و مربیان؛ تهران، شهریور ماه 1373 .

2-   اولیج ،رابرت؛ مربیان بزرگ، ترجمه دكتر علی شریعتمداری، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورسگان، اصفهان، 1375.

3-   دونالد چاكر، آرتور و هاینز، ریچارد؛ مدارس برتر جهان، استانداردهای جدید آموزش و پرورش ، ترجمه مرجان مرندی؛ دفتر همكاریهای علمی وزارت آموزش و پرورش ؛ چاپ اول؛ تهران 1376.

4-   زین الدینی ، حمید؛ بررسی سیر تحول انجمن و اولیاء و مربیان ایران از سال 1326هـ.ش تا 1357؛ پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن؛ 1379.

5-   صانعی، پرویز؛ جامعه شناسی ارزشها، انتشارات گنج دانش؛ تهران 1372.

6-   كمری، فرانسیس آن و ویند هام دوگلاس ام ؛ برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر انگیزش، ترجمه عبدالحسین نفیسی، انتشارات پژوهشكده تعلیم و تربیت ؛ تهران 1378.

7-   گزارش كنفرانس یونسكو؛ آموزش و پرورش در قرن 21، ترجمه گروه مترجمان؛ انتشارات پژوهشكده تعلیم و تربیت؛ تك نگاشت 27، تهران، بهمن 1378.

8-مركر پژوهشهای نهاد ریاست جمهوری،بررسی مسائل و مشكلات انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش ،تهران1371 .                          

9-مشاركت مردمی در آموزش و پرورش ،انتشارات پژوهشكده ی تعلیم و تربیت ،تهران1380.                                                                        

10-وفادار،صداقت وجوانبخت اول ،جعفر، انجمن اولیا ومربیلن ساختار وظایف و مسو لیت ها،انتشارات معاصر،تهران 1384.
موضوعات مرتبط : مقالات ، آموزشی ،


ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ : یکشنبه 7 آذر 1389 | نویسنده : بشیری مدیریت وبلاگ | نظرات ()

 

شیوه مدیریت روابط انسانی مطلوب در مدرسه چگونه است؟


  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

فال حافظ


استخاره آنلاین با قرآن کریم


 

.